جستجوی پیشرفته ملک


آپارتمان واحد 150 متری نوساز در سه باندی- با تخفیف
کرج
سه باندی
خرید و فروش
متراژ: 150 متر
قیمت کل: 470000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 165 متری نوساز در مهرشهر - سونا جکوزی استخر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 165 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5000000 تومان

آپارتمان واحد 190 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 190 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 89 متری در عظیمیه
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 89 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 105 متری در عظیمیه
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 105 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 139 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 139 متر
قیمت کل: 650000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 85 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 85 متر
قیمت کل: 310000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 140 متری در جهانشهر - با تخفیف
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 140 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5500000 تومان

آپارتمان واحد 144 متری در جهانشهر - رهن کامل
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 144 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 131 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 131 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2000000 تومان

آپارتمان واحد 144 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 144 متر
قیمت کل: 360000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 125 متری نوساز در مطهری
کرج
مطهری
خرید و فروش
متراژ: 125 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2900000 تومان

خانه ویلایی فقط فروش
کرج
مطهری
خرید و فروش
متراژ: 100 متر
قیمت کل: 650000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 105 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 105 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2600000 تومان

آپارتمان واحد 91 متری در طالقان جنوبی - با تخفیف
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 91 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3200000 تومان

آپارتمان واحد 90 متری در عظیمیه - با تخفیف
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 90 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5200000 تومان

آپارتمان واحد 125 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 125 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 143 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 143 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3000000 تومان

آپارتمان واحد 123 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 123 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2200000 تومان

آپارتمان واحد 104 متری در جهانشهر - با تخفیف
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 104 متر
قیمت کل: 500000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 84 متری در جهانشهر - با تخفیف
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 84 متر
قیمت کل: 380000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
۴۵متری گلشهر
رهن و اجاره
متراژ: 160 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 125 متری در 45 متری گوهردشت - فروش یا رهن کامل
کرج
۴۵متری گلشهر
رهن و اجاره
متراژ: 125 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 98 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 98 متر
قیمت کل: 380000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 100 متری در مهرشهر - شیک و لوکس
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 100 متر
قیمت کل: 465000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 200 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 200 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3500000 تومان

آپارتمان واحد 122 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 122 متر
قیمت کل: 440000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 91 متری در عظیمیه - فروش یا معاوضه با 100 متری در همین محدوده
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 91 متر
قیمت کل: 260000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 168 متری در عظیمیه - با تخفیف
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 168 متر
قیمت کل: 620000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 140 متری در مهرشهر - سونا جکوزی و استخر - شیک و لوکس - با تخفیف
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 140 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5300000 تومان